చికోటిపై ‘చీకటి’ కుట్ర

చికోటి పై ‘చీకటి’ కుట్ర రాజకీయాలు అంటే మంచి చెడు అనేవి ఉండవని అందరికి తెల్సు,కానీ ధర్మం కోసం పోరాడేందుకు పొరపాటున…