సనత్ నగర్ లో “వాడి పోతున్న కమలం “

సనత్ నగర్ లో “వాడి పోతున్న కమలం “ సనత్ నగర్ : ధనిక, పేద తారతమ్యాలు లేకుండా, ఎక్కడి నుండో…

భద్రాద్రి శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి … తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం

భద్రాద్రి శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామివారి దేవస్థానములో స్వామివారు శ్రీరామచంద్ర శామముతో వెలసియున్నారు అనేది జగర్విదితమైన సత్యం బ్రహ్మపురాణాంతర్గత గౌతమీ ఖండంలోని క్షేత్ర మాహాత్మ్యం.…